หนังสือธรรมประทีป ๙ ธรรมะภาคปฏิบัติ คลิกโหลด eBook 

 

เรียบเรียงโดย อาจารย์ไชยทรง จันทรอารีย์


 

คำนิยมโดย อ.ชนะ สิริไพโรจน์ ประธานศูนย์พุทธศรัทธา

 

หนังสือธรรมประทีป ๙ จัดพิมพ์ครั้งแรกในปี ๒๕๕๑ คลิกโหลด eBook

 

 
หนังสือธรรมประทีป ๙ เปลี่ยนปกหน้า-ปกหลัง ในปี ๒๕๕๔ คลิกโหลด eBook
 
 

● คำปรารภ  ผู้เรียบเรียง

สมาธิในพระพุทธศาสนา ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติ จนตรัสรู้อริยสัจ ๔ ประกอบด้วย สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ได้เกิดพลังกำจัดกิเลสออกไปได้หมดสิ้นเชิงนั้น

ถ้าได้พร้อมใจกันเผยแพร่ให้สังคมและเยาวชน ได้ลงมือปฏิบัติได้จริงจังมากกว่าการเรียนท่องจำตามตำราแล้ว ย่อมทำให้ผู้ปฏิบัติ รู้จักวิธีตั้งสติ และพาจิตให้สงบสันติได้ ท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลาย ทำให้ปัญหาสังคมหมดไปได้โดยลำดับ ถ้าทำให้มีการปฏิบัติเช่นนี้อย่างแพร่หลายแล้ว พระพุทธศาสนาย่อมตั้งอยู่อย่างมั่นคง

อ.ไชยทรง จันทรอารีย์

 

● เกริ่นนำ ธรรมประทีป ๙

เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้สนใจพระพุทธศาสนามีอยู่มิใช่น้อย หนังสือที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีอยู่มากมาย เกลื่อนกลาด ทั้งพิมพ์ขาย พิมพ์แจก จะมีสักกี่เล่มที่กล่าวถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา เท่าที่ได้ผ่านตาโดยมาก มักกล่าวถึงเปลือกและกระพี้ พลอยทำให้ผู้ศึกษาตามๆกันมา เห็นแต่เปลือกและกระพี้ ว่าเป็นแก่น ไม่มีโอกาสเห็นแก่นสักที ทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากพระพุทธศาสนา.
  
หนังสือธรรมะ เท่าที่พบเห็นโดยมาก ถ้าไม่เขียนในแง่กว้างๆแนวจริยธรรม อ่านง่าย เข้าใจง่าย ก็จะเห็นในแนวปรัชญา อ่านแล้วต้องตีความอีกหลายตลบ ก็ยังยากเข้าใจ และก็มีไม่น้อยที่เขียนแนวปฏิบัติ แต่ก็มักไม่ละเอียดนัก และบางส่วนก็เขียนนอกพุทธพจน์......หนังสือธรรมประทีป ๙ เล่มนี้จึงเกิดขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง เพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง มิให้เสียทีที่เกิดมารู้จักพระพุทธศาสนา และมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดา.
 
ทุกบททุกตอนในหนังสือเล่มนี้ อยู่ในหลักเหตุผลทั้งสิ้น และมีพุทธพจน์ประกอบเป็นหลักฐานอ้างอิงตลอด มิได้ผิดเพี้ยนไปจากแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัยสั่งสอนพระสาวก,หลังจากตรัสรู้เลย ผู้สนใจศึกษาหากอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆรอบ จะยิ่งซาบซึ้งใจมากขึ้นๆ และหากนำไปปฏิบัติตามย่อมได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวดทีเดียว.
 
เขียน&เรียบเรียงโดย  อาจารย์ไชยทรง จันทรอารีย์
 
รวบรวมโดย       เภสัชกรหญิงณัฏฐิยา ปันภัทรทรัพย์
 
 
 
● คำนำของผู้รวบรวม
  
ท่านอาจารย์ไชยทรง จันทรอารีย์ เป็นนักปฏิบัติธรรมท่านหนึ่ง หลังเกษียณ,ได้ทุ่มเทกับงานเผยแพร่ธรรมะมาโดยตลอด เป็นวิทยากรรับเชิญไปบรรยายธรรมตามสถานที่ต่างๆ โดยไม่เคยคิดค่าใช้จ่ายใดๆ และจัดพิมพ์หนังสือธรรมประทีป ธรรมะภาคปฏิบัติ ไปแจกผู้เข้าร่วมอบรมเสมอ.
 
ท่านอาจารย์ได้เขียนหนังสือธรรมประทีป และ หัวใจพระพุทธศาสนาไว้,หลายเล่มทีเดียว แต่ละเล่มพิมพ์แจกไปยังวัด หอสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปีที่ผ่านมา จะมีผู้สนใจอ่านแล้วได้รับประโยชน์ เอื้อต่อการปฏิบัติธรรม เขียนจดหมายขอหนังสือของท่านอาจารย์เข้ามาเป็นระยะๆ หลายคนจดหมายมาขอบคุณที่ทำให้เขามีหลักในการปฏิบัติธรรม.
 
ข้าพเจ้าค่อนข้างโชคดีที่มีหนังสือของท่านอาจารย์เกือบทุกเล่ม เนื้อหาแต่ละเล่มแตกต่างกันไป แจ่มแจ้ง ชัดเจน ตรงไปตรงมา ตามหลักเหตุผล เอื้อต่อการปฏิบัติธรรม และยังประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนามากทีเดียว และยิ่งอ่านมากรอบก็ยิ่งซาบซึ้งในพระธรรมแห่งองค์พระศาสดา.
 
ข้าพเจ้าจึงได้ขออนุญาตท่านอาจารย์ รวบรวมงานเขียนของท่าน เป็นธรรมประทีป ๙ เล่มนี้ขึ้น เพื่อความสะดวกในการศึกษา อ่านง่าย เข้าใจได้ไม่ยาก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา และลงมือปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง หากท่านทำใจให้เป็นกลาง อ่านด้วยความพินิจพิจารณา ย่อมจับหลักการและน้อมเข้าสู่การปฏิบัติธรรมได้โดยไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอน.
 
ในการรวบรวมหนังสือเล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ท่านอาจารย์ได้กรุณาตรวจทาน แก้ไข แต่งเติมข้อความทั้งหมด ข้าพเจ้าหวังว่า ท่านจะอ่านในเวลาที่อำนวยให้ และได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ต่อไป.
 
เภสัชกรหญิงณัฏฐิยา ปันภัทรทรัพย์  พ.ค. ๒๕๕๑
 
 
  
● คำนิยม
  
สิ่งสำคัญที่สุดของคนเราก็คือ “จิต” แต่คนที่รู้เรื่องของ “จิต” อย่างถูกต้องจริงๆ มีเป็นส่วนน้อย บ้างก็ว่าจิตเกิดดับ บ้างก็ว่าจิตมีเป็นร้อยๆ ดวง หนังสือธรรมประทีป ๙ มีคำตอบ ที่จะทำให้ท่านได้เข้าใจว่า จริงๆ แล้ว “จิต” คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร และข้อความต่างๆ จะมีพระบาลีในพระธรรมบทรับรอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า ธรรมะในหนังสือเล่มนี้  มิได้ผิดเพี้ยนไปจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และท่านสามารถนำไปใช้ เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อความหลุดพ้นได้.

ขออนุโมทนากับ ท่านอาจารย์ไชยทรง จันทรอารีย์ เป็นอย่างสูง ที่ได้นำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า มาเรียบเรียงให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย และยังได้นำพระบาลีในพระธรรมบทมาแสดงประกอบด้วย. 
ขออนุโมทนาในจิตที่เป็นมหากุศลของ คุณภัทรสิทธิ์-ณัฏฐิยา-พิไลลักษณ์ ปันภัทรทรัพย์  ที่เห็นความสำคัญของการเผยแผ่ธรรม ได้จัดพิมพ์หนังสือธรรมประทีป ๙ แจกเป็นธรรมทาน เพื่อช่วยพัฒนาจิตใจและส่งผลให้วัฒนธรรมและจริยธรรมของสังคมดีขึ้น.
 
“การให้ธรรมะเป็นทาน  ชนะซึ่งทานทั้งปวง”   ขอให้ครอบครัวปันภัทรทรัพย์ เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป เทอญ.
 
อ.ชนะ สิริไพโรจน์  ประธานศูนย์พุทธศรัทธา ๒๕๕๔
 
 
 
 
● อ่านธรรมประทีป ๙ วันละนิด จิตแจ่มใส
  
ด้วยสำนึกในพระคุณแห่งพระบรมศาสดาและพระคุณของท่านอาจารย์ และเพื่อสานเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์ที่จะเผยแผ่การปฏิบัติสัมมาสมาธิให้กว้างขวางและแพร่หลายสู่สังคม
 
ธรรมะสวนัง จึงขอนำเสนอเนื้อความในหนังสือธรรมประทีป ๙ ที่นี่ด้วยหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านที่เผอิญผ่านเข้ามา จะได้แวะเวียนกลับมาอ่านทุกๆวัน
 
และหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์ในการอ่าน สามารถน้อมนำให้การปฏิบัติธรรมก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ ขออนุโมทนากับทุกๆท่าน ขอทุกท่านเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นค่ะ
 
ธรรมะสวนัง  พ.ค. ๒๕๕๒
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet